BUDO KARATE & JUJUTSU INTERNATIONAL SZÖVETSÉG

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ÉRVÉNYES: 2018-TÓL

1. BEVEZETÉS

A Budo Karate & Jujutsu International Szövetség (a továbbiakban: Adatkezelő, Szövetség) a Sporttörvény (2004. évi I. törvény) hatálya alá tartozó sportszervezet, melynek elsődleges célja értéket adni fiatal és felnőtt Karate és Jujutsu harcművészetet gyakorló tehetségeknek, az edzőteremben (dojo) és azon kívül is. Fontos számukra a jellem, a becsület, az akarat, az önuralom és a tisztelet hangsúlyozása. A fiatalok képzése, hogy a későbbiekben a jövő nagy reménységei a magyar korosztályos és felnőtt versenyzők közé tartozzanak és külföldön, vagy a hazai bajnokságban kamatoztassák a náluk megszerezett tudást.

Úgy gondoljuk, hogy új fajta szemléletünkkel a harcművészetek terén, különlegeset adunk az érdeklődőknek, gyakorlóknak. Hiszünk benne, hogy nagy változások részesei vagyunk. Gondoljuk mindezt azért, mert amit tanítunk, az innovatív, használható technikákra épülő valódi megoldásokat kínáló küzdőrendszer.

Az Szövetség tevékenysége során szükségszerűen kezel adatokat, azonban fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Adatkezelő tájékoztatja a természetes személyeket az adatkezelés elveiről, folyamatáról és garanciáiról. Adatkezelő elismeri a természetes személyek azon jogát, hogy saját személyes adataik felett maguk rendelkezzenek. Ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a személyes adatok védelméhez való jog nem abszolút jog, azt az arányosság elvével összhangban kell figyelembe venni és egyensúlyba állítani más alapvető jogokkal.

Adatkezelő tájékoztatja a Szövetség sportolóit, hogy a Szövetség mely adataikat és milyen módon kezeli.

Adatkezelő a jelen tájékoztatóval Adatvédelmi Tájékoztatóval tesz eleget a Rendelet által előírt tájékoztatási kötelezettségének.

Kérjük, amennyiben bármely adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatosan bővebb információra lenne szüksége, olvassa el az általános tájékoztatót, vagy vegye fel a kapcsolatot a Szövetség munkatársaival bármely elérhetőségén.

2. ADATKEZELŐ ADATAI


3. AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK, AZ ADATKEZELÉS ELVEI ÉS AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A tájékoztatóban használt fogalmak elsősorban a GDPR (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – a továbbiakban Rendelet) alapján kerültek meghatározásra. A jelen tájékoztatóban használt fogalmak pontos definícióját az Általános Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.

Adatkezelő a személyes adatok során az adatkezelés alábbi alapelveivel összhangban jár el: célhoz kötöttség elve, szükségesség-arányosság elve, jogszerűség és tisztességes eljárás elve, átláthatóság elve, adattakarékosság elve, arányosság elve, elszámoltathatóság elve.

Az adatkezelés elveiről bővebb információkat talál az Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban és a Rendelet 5. cikkében. A sportolók adatainak kezelését megalapozó jogszabályok pontos megnevezése az Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban található.

Adatkezelő a „privacy-by-design”, azaz az alapértelmezett és beépített adatvédelem alapelve szerint egész adatvédelmi folyamatának kialakítása során figyelemmel van az adatbiztonság követelményére.

Adatkezelő célja, hogy az adatkezelési kockázatok csökkentése érdekében a személyes adatok kezelését a minimálisra csökkentse. Adatkezelő a kezelt személyes adatokat átlátható és ellenőrizhető módon kezeli az adatvédelmi incidensek azonnali észlelése céljából.

A Sportörvény. 3. § (9) bekezdése alapján a Szövetség köteles gondoskodni a versenyengedélyben feltüntetett, valamint az annak kiállításához felhasznált személyes adatoknak az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok szerinti kezeléséről.

Adatkezelő adatbiztonsági feladatkörében végrehajtott intézkedésit bővebben az Általános Adatvédelmi Szabályzatban találja.

Adatkezelő napi rendszerességgel biztonsági mentést készít elektronikusan tárolt adatairól. A biztonsági mentések tárolásáról Adatkezelő saját szerverén gondoskodik. A biztonsági mentések tárolásának időtartama: legfeljebb 1 év

A biztonsági mentésekre vonatkozó adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a Rendelet követelményeinek megfeleljen és biztosítsa a tevékenysége során keletkezett adatok folyamatos és zavartalan rendelkezésre állását. Adatkezelő jelentős mennyiségű adatot kezel, amely adatok biztonságos megőrzéséhez és esetleges sérülésük esetén helyreállításához jelentős közérdek fűződik.

Az adatkezelés célja: az adatbiztonság növelése, Adatkezelő működésével kapcsolatos dokumentumok megőrzése és esetleges adatbiztonsági probléma esetén helyreállítása, a munkafolyamatok folytonosságának biztosítása.

4. AZ ÖN JOGAI

Ön kéréseivel, kérdéseivel, panaszaival, Adatkezelő magatartására vonatkozó észrevételével fordulhat közvetlenül Adatkezelő képviselőjéhez a 2. pontban foglalt elérhetőségeken

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait Adatkezelőhöz intézett kérelem útján gyakorolhatja. Adatkezelő bármely elérhetőségén történő megkeresésre haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. Adatkezelő a kérelmek elbírálása során az adatkezelés jogalapjára tekintettel hozza meg döntését. Ön az alábbiak szerint jogosult fenti jogaival élni:

 • Az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és annak nincs olyan indoka, mely elsőbbséget élvez az Érintett joggyakorlásával szemben.
 • Az adatkezelés jogellenesen történt.
 • Jogszabály írja elő az adatok törlését.
 • Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 17. cikke tartalmaz.
  • Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:
 • Vitatja az adatok pontosságát – a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséig.
 • Jogellenes adatkezelés esetén, amennyiben az Érintett ellenzi a törlést, azonban kéri azok korlátozását.
 • Az adatkezelés célja megszűnt, azonban az Érintett igényli azokat jogi igény érvényesítése vagy védelme érdekében.


Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, azonban Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, úgy korlátozni kell az adatkezelést annak megállapításáig, hogy mely érdek élvez elsőbbséget.

Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 18. cikke tartalmaz.

Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, úgy Ön jogosult, hogy az Önre vonatkozó, személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 20. cikke tartalmaz.

A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdekből (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont), vagy közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen. Az Adatkezelő tiltakozás esetén kizárólag akkor jogosult a további adatkezelésre, amennyiben igazolja, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek megelőzik az Érintett jogait, vagy az adatkezelés jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükséges. Amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzés céljából történik, úgy az Érintett tiltakozását követően ezen okból továbbiakban nem végezhető adatkezelés. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 21. cikke tartalmaz.

Panasztételi jog

Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal éljen elsősorban az Adatkezelő és képviselője felé, másodsorban a – tartózkodási helye, a munkahelye, vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam – felügyeleti hatóság felé.

A felügyeleti hatóság elérhetőségei:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Posta cím: 1374 Budapest, Pf. 603.
 • Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • URL http://naih.hu


Jogorvoslati jog

Ön jogosult a bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, kötelező erejű döntésével szemben, illetve amennyiben a felügyeleti hatóság panaszával nem foglalkozott, vagy a panasszal kapcsolatos eljárásról nem kapott 3 hónapon belül tájékoztatást. A jogorvoslati jogát az Érintett az illetékes törvényszék előtt gyakorolhatja.

Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 78. cikke tartalmaz

Az Érintett jogosult továbbá hatékony bírósági jogorvoslatra az Adatkezelővel, illetve az Adatfeldolgozóval szemben, amennyiben megítélése szerint személyes adatait nem a Rendelet szabályai szerint kezelték. A jogorvoslati jogát az Érintett az illetékes törvényszék előtt gyakorolhatja. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 79. cikke tartalmaz

Tájékoztatáshoz való jog gyermekek és gondnokság alatt álló személyek esetén

A tájékoztatáshoz való jog a gyermekeket és a gondnokság alatt álló személyeket is megilleti. Adatkezelő a törvényes képviselő, illetve gondnok tájékoztatásával tesz eleget ezen kötelezettségének azzal, hogy törvényes képviselő, illetve gondnok köteles vállalni a gyermek vagy gondnokolt tájékoztatását a belátási képességének megfelelő módon. Amennyiben a gyermek életkora és érettsége lehetővé teszi, a gyermek vagy a törvényes képviselő kifejezett kérésére Adatkezelő biztosítja a gyermek részére a rövid, szóbeli tájékoztatást is az adatai kezelésével kapcsolatban.

Hozzájárulás visszavonásához való jog

Ön hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5. AZ ADATFELDOLGOZÁSRA, ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

a. Az adatok megismerésére jogosultak

Az adatok megismerésére jogosultak Adatkezelő munkatársai, megbízási jogviszonyban foglalkoztatott edzői és egyéb segítői, a Szövetség vezetői.

b. Adattovábbítás

A Sporttörvény 76/E. § alapján az Akadémia, mint sportszervezet adatot szolgáltat a nemzeti sportinformációs rendszerbe a sportszervezettel tagsági, szerződéses vagy tanulói jogviszonyban álló sportolókról. Az adatszolgáltatás a személyek nevére, születésének helyére, idejére, képmására, társadalombiztosítási azonosító jelére, anyja nevére, valamint elektronikus levelezési címére terjed ki.

A Sporttörvény 3. § (3) bekezdése és 5. § (6) bekezdése alapján Adatkezelő a versenyző adatait (név, születési hely és idő, képmás, versenyengedély nyilvántartási szám, kiállítás időpontja, érvényességi ideje, és mindazt, amit a sportszövetség a sportág jellegére és nemzetközi szövetségének követelményeire tekintettel szabályzataiban előír) továbbítja az országos sportági szakszövetség (Sporttörvény 19. § (3) bekezdés a) pont) részére.

Adatkezelő egyedi azonosításra alkalmatlan módon adatot továbbít támogatási jogosultság alátámasztása érdekében pályázatot kiíró vagy támogatást nyújtó szervezetek, hatóságok részére.

6. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA, A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Adatkezelő elsődleges célja a sport támogatása, a sportolók számára sportolási lehetőség biztosítása, illetve versenyeken való részvétel elősegítése. Adatkezelő ennek érdekében kezeli a sportolók azon adatait, melyek a szervezéshez, kapcsolattartáshoz, illetve versenyeztetéshez, valamint Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek (adatszolgáltatás, nyilvántartás vezetése, bejelentése és bevallási kötelezettség) szükségesek.

 1. Érintett: amatőr sportolók

Érintett vagy törvényes képviselője igazolási lapot tölt ki, melyen megadja a kötelező adatokat, illetve ezen túl önkéntes alapon egyéb adatok megadására is van lehetőség. Az igazolási lap kitöltésekor sportoló és törvényes képviselője jelen tájékoztató és az Általános Adatvédelmi Tájékoztató átadásával tájékoztatást kap.

Kezelt adatok köreAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapja
név (születési név) születési hely és idő anyja neve állampolgárság képmásversenyengedélyhez szükséges adatRendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont Sporttörvény 3. § (3) bekezdés, 5. § (6) bekezdés és 76/E.§
nem e-mail címe sportoló azonosító száma (Budo Pass) övfokozataszövetség által előírt adat (a versenyengedélyhez szükséges adatokon túl), melyek a szövetég számára is megküldésre kerülnekRendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont Sporttörvény 5. § (6) bekezdés
képmásmegosztás weboldalon, közösségi oldalonRendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Akadémia és sportoló népszerűsítéséhez fűződő jogos érdek
sportorvosi engedélyversenyengedély érvényességi feltételeRendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont Sporttörvény 3. § (4) bekezdés
lakcím telefonszámkapcsolattartásRendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont (szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek teljesítése)
fizikai adottságok (magasság, súly)szövetség által az igazolásnál bekért adatokRendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont Sporttörvény 5. § (6) bekezdés Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Adatkezelő jogos érdeke az információk kezelése és megosztása sporttaktikai célokból
fizikai felmérések eredményeia sportoló fejlődésének kimutatása, dokumentálásaRendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Adatkezelő jogos érdeke az információk kezelése sporttaktikai célokból
TAJ számjogszabályi kötelezettség a Nemzeti Sportinformációs Rendszer részére történő adattovábbításRendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont Sporttörvény 76/E. §

A Szövetség on-line felületein (weboldal, közösségi oldal, applikáció) a sportoló alábbi adatait osztja meg: sportoló neve, születési éve, életkora, övfokozata, egyesület neve. Az adatok megosztásával mind sportoló mind a Szövetség ismertsége és népszerűsége növelhető, mely egyaránt sportoló és a Szövetség jogos érdeke. A szurkolók és más érdeklődők sporttaktikai szempontból fontos adatokat ismerhetnek meg, mely összességében a sport színvonalának növelését eredményezi.

Az adatkezelés folyamatos, amíg a sportoló szerződéssel rendelkezik Adatkezelővel. A sportoló másik sportszervezethez történő átigazolását követően inaktív státuszba kerülnek az adatok; az átigazolást követő 6 hónap elteltével az adatok törlésre kerülnek.

 1. Érintett: 16 éven aluli sportoló törvényes képviselője

A 16. életévét még be nem töltött sportolóval kötött sportszerződés csak a sportoló törvényes képviselőjének előzetes írásbeli beleegyezésével válik érvényessé. Az amatőr sportoló sportszerződésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit, az Sporttörvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Kezelt adatok köreAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapja
névsportoló törvényes képviseleteRendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont Ptk. 2:12. (1) bekezdés Sporttörvény 5. § (4) bekezdés
e-mail cím telefonszámkapcsolattartásRendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont (sportszerződéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek teljesítése)

Az adatkezelés a sportoló nagykorúságának eléréséig, vagy a sportoló átigazolásáig tart.

 1. Érintett: sportbalesettel érintett sportoló

A sportoló sportbiztosítást köt. Az esetleges sportsérülések után a biztosító térítést fizet.

Kezelt adatok köreAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapja
sportsérülés dokumentálása körében felvett adatok (baleset jellege, következményei, egészségügyi állapotsportbiztosítás alapján járó térítésre való jogosultság igazolásaRendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Adatkezelő jogos érdeke, hogy a biztosítási jogviszony alapján a sérüléssel kapcsolatos térítést igénybe vegye Rendelet 9. cikk (2) bekezdés f) pont – amennyiben sportoló, mint térítésre jogosult léphet fel a biztosítóval szemben
 1. Sportmérkőzések videós rögzítése

A Szövetség előírhatja a versenyek és edzések rögzítését. A felvételeket a Szövetség internetes oldalára az Adatkezelő feltöltheti. Adatkezelő a rögzített versenyekre, edzésekre belépő személyeket tájékoztatja arról, hogy felvétel készül, mely az adott sportág szövetsége által megalkotott szabályzatok szerint kerül megosztásra.

Az adatkezelés alapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség, mivel a Sporttörvény 5. § (6) bekezdése felhatalmazza a sportszövetségeket a versenyszabályzatok megalkotására.

A szabályzatban foglalt eseteken túlmenően az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy sportolói teljesítményét rögzítse, a versenyeket, edzéseket kielemezze (sporttaktikai érdek), az érdeklődők számára elérhetővé tegye, ezáltal a sportolók, a sportág népszerűségét növelje.

A felvételek sporttaktikai okból és dokumentálási kötelezettség okán archiválásra kerülnek, azonban törlésre nem.

A Budo Karate & Jujutsu International Szövetség adatvédelmi tájékoztatását az alábbi linken érheti el: https://www.budokjji.com/adatvedelmi-iranyelvek/, melynek tartalmi összefoglalóját az alábbiakban olvashatja:

A karatékák, a jujutsu sportolók és a sportszakemberek valamint a versenyeken részt vevő nézők különböző médiumokon jelenhetnek meg, melyek közé tartozik a mérkőzések televíziós közvetítése, a mérkőzések YouTube csatornán keresztül történő közvetítése, az BKJJI honlapján megjelenő hírek, interjúk, illetve az BKJJI különböző közösségi média oldalain való megjelenések is. A BKJJI jogosult mindazon tartalmak közvetítésére, amelyek YouTube csatornán keresztül érhetőek el. Amennyiben a felvételek zárt eseményen (pl.: edzőtábor) készülnek, az BKJJI törekedik olyan felvételek készítésére, amelyeken adott személy nem azonosítható.

Az adatkezelés célja valamennyi felvétel esetében: a sportág népszerűsítése, beszámoló a sportággal kapcsolatos eseményekről (médiatevékenység végzése), az edzésekről készített fényképek a támogatások jogos felhasználásának bizonyítása érdekében készülnek.

Az adatkezelés jogalapja: médiaközvetítés esetében a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint a BKJJI azon jogos érdeke, hogy a kereskedelmi jogaival élni tudjon, azokat hasznosítani tudja; a sportág népszerűsítése céljából nyilvánosságra hozott egyéb felvételek esetében a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint a BKJJI azon jogos érdeke, hogy alapszabályában megfogalmazott feladatának meg tudjon felelni, a sportágat népszerűsíteni tudja, tevékenységét be tudja mutatni; a versenyeken, a támogatás elszámolása érdekében készített fényképek esetében a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az MKSZ azon jogos érdeke, hogy ellenőrizni és igazolni tudja azt, hogy a támogatások a feltételeknek megfelelően kerültek felhasználásra.

A médiamegjelenések az adott platform adattárolási szabályai szerint tesszük közzé, de legalább 10 évente felülvizsgálja a BKJJI az elérhető tartalak időszerűségét és a közzététel szükségességét.

Az adatokat az BKJJI a fent írt esetekben nyilvánosságra hozza média felületein. A BKJJI támogatásával megvalósult edzésekről készül fényképek csak a BKJJI belső használatában maradnak.

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Szövetség a jelen tájékoztatóban foglalt eljárásrend alkalmazását kötelezően előírja munkatársai és szerződéses partnerei részére. Jelen tájékoztatóban foglaltak a mai naptól visszavonásig érvényesek. Bármely további kérdés esetén a Szövetség munkatársai állnak rendelkezésre bármely elérhetőségen.

Keszthely, 2020. .

MELLÉKLET

FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA

2004. évi I. törvény a sportról

3. § (1) A versenyzőnek – a versenyrendszerben, bajnokságban való részvétel feltételeként – a sportszövetség által a nemzeti sportinformációs rendszerben nyilvántartott, e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő, a versenyrendszerben vagy versenyeken való részvételre jogosító sportolói igazolvánnyal (a továbbiakban: versenyengedély) kell rendelkeznie. Ha a sportszövetség szabályzata másként nem rendelkezik, egy sportágban egy versenyzőnek csak egy versenyengedélye lehet. Ha a versenyengedély kiadásának nincsenek meg a jogszabályi, valamint a sportszövetség szabályzatában foglalt feltételei, továbbá ha a versenyző valótlan adat igazolását kéri, a versenyengedély kiadását a sportszövetség megtagadja vagy a versenyengedélyt visszavonja.

(2) A sportszövetség a szabályzatában meghatározottak szerint lehetővé teheti, hogy az általa, illetve a közreműködésével kiírt vagy szervezett versenyen az amatőr- és a szabadidő-sportoló egy versenyre (mérkőzésre) szóló versenyzési engedéllyel (rajtengedély) részt vegyen.

(3) A versenyengedély kiadására és visszavonására vonatkozó részletes szabályokat a sportszövetség szabályzatban köteles megállapítani. A versenyengedély tartalmazza:

a) a versenyző képmását, nevét, születési helyét és idejét,

b) a versenyrendszer megnevezését,

c) a versenyengedély hatálya alá tartozó sportág megnevezését,

d) a versenyengedély érvényességi idejét,

e) a versenyengedély nyilvántartási számát,

f) a versenyengedély kiállításának dátumát, valamint

g) mindazt, amit a sportszövetség a sportág jellegére és nemzetközi szövetségének követelményeire tekintettel szabályzataiban előír.

5. § (1) Amatőr sportoló sportakadémia keretében tagként, illetve ha a sportszövetség vonatkozó szabályzata másként nem rendelkezik – a (4) bekezdésben meghatározottakra is figyelemmel – sportszerződés alapján, sportvállalkozás és az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány keretében pedig – amennyiben az ilyen alapítvány nem minősül egyúttal az e törvényben meghatározott sportiskolának is – sportszerződés alapján sportolhat. Köznevelési típusú sportiskola tanulója tanulói jogviszonya alapján is amatőr sportolónak minősülhet. A tanulói jogviszony szünetelése az amatőr sportoló versenyengedélyének érvényességét nem érinti

(6) A sportszövetség versenyszabályzatában határozza meg, hogy az amatőr sportoló milyen feltételekkel vehet részt hazai, illetve nemzetközi pénzdíjas versenyen, továbbá hivatásos, vegyes (nyílt) és amatőr versenyrendszerben.

19. § (1) A sportszövetségek meghatározott sporttevékenységek körében a sportversenyek szervezésére, a tagok érdekvédelmére és a részükre való szolgáltatásokra, valamint a nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására létrehozott, jogi személyiséggel és önkormányzattal rendelkező, a Civil tv. és a Polgári Törvénykönyv

(2) Az országos sportági szakszövetségekre és a nemzetközi sportszövetségekre a sportszövetségekre vonatkozó rendelkezéseket az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) A sportszövetségek típusai a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel:

a) országos sportági szakszövetségek,

b) sportági szövetségek,

c) szabadidősport szövetségek,

d) fogyatékosok sportszövetségei,

e) diák- és egyetemi-főiskolai sport sportszövetségei,

f) nemzetközi sportszövetségek.

(4) A sportszövetség sportszövetségi jellegét és típusát a bírósági nyilvántartásban fel kell tüntetni.

22. § (10) A látvány-csapatsport támogatásának felhasználása, valamint a felhasználás ellenőrzése érdekében a látvány-csapatsportban működő szakszövetség a (2) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatai ellátása során kezeli a látvány-csapatsport támogatási rendszerben résztvevő vagy a látvány-csapatsport támogatással érintett természetes személy következő adatait:

1. családi és utónév,

2. születési hely és idő,

3. nem,

4. állampolgárság,

5. lakóhely, tartózkodási hely, elektronikus levelezési cím, telefonszám,

6. sportszervezet, sportág, illetve szakág megjelölése,

7. versenyengedély száma,

8. a sportszakember munkaviszonyára vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyára vonatkozó adatok,

9. a sportszakember végzettségével, képesítésével kapcsolatos adatok,

10. a támogatás szabályszerű felhasználásának alátámasztása érdekében szükséges egyéb adatok

76/D. § (1) A nemzeti sportinformációs rendszer a sportolókra, a sportszakemberekre, a sportszervezetekre, a sportszövetségekre, a sportköztestületekre, ezek tevékenységére, e szervezetek nevében a nemzeti sportinformációs rendszerbe történő adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítő személyre, a sportlétesítményekre, sporteseményekre, sporteredményekre vonatkozó adatoknak a nyilvántartását szolgáló, továbbá az állami sportcélú támogatások elosztását és felhasználását támogató elektronikus nyilvántartási és folyamatkezelő rendszer.

76/E. § (1) A sportszervezet adatot szolgáltat a nemzeti sportinformációs rendszerbe a sportszervezettel tagsági, szerződéses vagy tanulói jogviszonyban álló sportolókról. Az adatszolgáltatás a személyek nevére, születésének helyére, idejére, képmására, társadalombiztosítási azonosító jelére, anyja nevére, valamint elektronikus levelezési címére terjed ki.

(2) A sportszövetség a versenyengedélyeket a nemzeti sportinformációs rendszerben tartja nyilván. A sportszövetség ennek keretében adatot szolgáltat a nemzeti sportinformációs rendszer részére az általa kiadott versenyengedélyekről, a versenyengedéllyel rendelkezők versenyeken vagy versenyrendszerben való tényleges részvételéről.

(3) A sportszervezet a nemzeti sportinformációs rendszerben szereplő, (1) bekezdés szerinti adatokat a versenyengedély igénylése és az abban foglaltak fennállása, a versenyrendszerben való szereplés, a versenyeredmények nyilvántartása, az egyes sportcélú állami támogatások igénybevétele és ezekkel kapcsolatos adatközlés, valamint fennálló tagsági jogviszony igazolás céljából, a sportoló tagsági, szerződéses vagy tanulói jogviszonyának ideje alatt kezelheti.

(4) A sportszövetség a nemzeti sportinformációs rendszerben szereplő, (1) bekezdés szerinti adatokat a sportoló versenyengedélyének kiállítása, az abban meghatározott jogosultságok és a sportoló sportorvosi engedélyének ellenőrzése, a szövetség által felügyelt versenyrendszerben való szereplés, az egyes sportcélú állami támogatások igénybevétele és ezekkel kapcsolatos adatközlés, valamint fennálló tagsági jogviszony ellenőrzése céljából a 3. § (8) bekezdése szerinti időtartam alatt kezelheti.

(5) A sportpolitikáért felelős miniszter a nemzeti sportinformációs rendszerben szereplő, (1) bekezdés szerinti adatokat a sportolónak a nemzeti sportinformációs rendszerben történő azonosítása, belépésének biztosítása, a sportszervezetek és sportszövetségek által közölt adatok validitásának ellenőrzése, a versenyeredmények nyilvántartása, az állami sportcélú támogatások biztosítása és felhasználásának ellenőrzése céljából kezelheti. A sportpolitikáért felelős miniszter az adatkezelés szükségességét négyévente felülvizsgálja. A sportpolitikáért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium, a sportszervezetek és szövetségek nevében a nemzeti sportinformációs rendszerbe adatszolgáltatást teljesítő vagy az üzemeltetésben részt vevő személyek (1) bekezdés szerinti személyes adatait a rendszer használatához szükséges feladatok ellátása érdekében az alkalmazási jogviszony fennállásának ideje alatt kezelheti.

(6) A regisztrált szabadidő-sportoló a nemzeti sportinformációs rendszerbe való önkéntes regisztrációja a következő adatainak megadásával történik:

a) családi és utóneve, születési családi és utóneve,

b) születési helye,

c) születési ideje,

d) anyja születési családi és utóneve,

e) társadalombiztosítási azonosító jele,

f) adóazonosító jele,

g) lakóhelye, tartózkodási helye vagy elektronikus levelezési címe,

h) képmása.

(7) A regisztrált szabadidő-sportoló a nemzeti sportinformációs rendszerbe való regisztrációját bármikor megszüntetheti, de regisztrációjának személyazonosításra nem alkalmas adatát a sportpolitikáért felelős miniszter statisztikai célra felhasználhatja.

(8) A regisztrált szabadidő-sportoló (6) bekezdés szerinti adatait a regisztrált szabadidő-sportoló sporttevékenységével összefüggésben, jogszabályban meghatározott közvetett és közvetlen állami sport célú és egyéb támogatásban, kedvezményben való részesítése érdekében a sportesemény szervezője, valamint a sportlétesítmény üzemeltetője kezeli.

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2:12. § [A korlátozottan cselekvőképes kiskorú jognyilatkozata]

(1) A korlátozottan cselekvőképes kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. Ha a korlátozottan cselekvőképes kiskorú cselekvőképessé válik, maga dönt függő jognyilatkozatainak érvényességéről.


BUDO KARATE & JUJUTSU INTERNATIONAL SZÖVETSÉG

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Név
Születési hely, idő
Anyja neve
Nem
Állampolgárság
Övfokozat
Budo Pass száma
E-mail cím
Telefonszám

Jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a fentiekben általam megadott személyes adataimat a Budo Karate & Jujutsu International Szövetség (8360 Keszthely, Gagarint utca 2.) a sportolási lehetőségem, a versenyeken való részvételem és ezek érdekében a kapcsolattartás és nyilvántartás céljából a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően kezelje.

Kijelentem továbbá, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.

Kelt: ………………………………………. (hely) ………. (év) ………….. (hónap) ………. (nap)

…………………………..

(nyilatkozattevő aláírása)

A 16. életévét még be nem töltött sportoló esetén csak a sportoló törvényes képviselőjének írásbeli beleegyezésével válik érvényessé.

Törvényes Képviselő:

Név
E-mail
Telefon

…………………………..

(Törvényes képviselő aláírása)